[Logo] Все о металле и его обработке
  [Search] Поиск   [Recent Topics] Свежие темы   [Hottest Topics] Горячие Темы   [Members]  Участники   [Groups] На главную страницу 
[Moderation Log] Модерация   [Register] Регистрация / 
[Login] Вход 
Индекс форума
Профиль для :: stonavaklinik
Аватар Обо мне stonavaklinik
Звание:
Карма:
Дата регистрации:  26/02/2022 14:20:31
Всего отправлено сообщений:  Отправленные сообщения недоступны
Создано новых тем: Новых тем не было создано
Вебсайт:  http://stonava-1071.cz/
Биография: Klinika Stonava 1071 - jedna z najlepszych klinik, dzia?aj?cych w trybie jednodniowym. Wysok? pozycj? zawdzi?cza nam wsp??praca z zaufanymi klinikami i partnerami. Dzi?ki takiej wsp??pracy jeste?my w stanie zaopatrzy? klinik? w najwy?szej jako?ci sprz?t oraz zapewniamy pacjentkom bardzo wysokie standardy. Stawiamy nacisk na precyzj? zabiegu i profesjonalizm ?wiadczonych us?ug. Ka?dy z zabieg?w jest przeprowadzany przez wyselekcjonowany personel, z u?yciem profesjonalnego sprz?tu, wszystko po to, by zdrowiu pacjentki nic nie zagrozi?o. Opiekujemy si? ka?d? z pacjentek, od kontaktu po sam zabieg i jej stan po. W razie potrzeby zapewniamy bezp?atny transport, a co najwa?niejsze utrzymujemy najwy?szy z mo?liwych komfort i poczucie bezpiecze?stwa pobytu w Czeskiej klinice. Klinika w Stonavie - zapewniamy dyskrecj? oraz bezpiecze?stwo zabiegu. Kadra kliniki sk?ada si? z do?wiadczonego oraz w pe?ni wykwalifikowanego personelu. Troszczymy si? o ka?d? z kobiet, kt?ra nas odwiedza. Pracuj?cy u nas lekarze z bogatym do?wiadczeniem pozwalaj? na oferowanie zabieg?w na najwy?szym poziomie. Zapewniamy bezpiecze?stwo oraz komfort ka?dej pacjentce w klinice Stonava. W wi?kszo?ci przypadk?w nie wymagamy bada?, papier?w i dokument?w, czy test?w – wszystko, co potrzebne wykonamy na miejscu. Wykonanie terminacji ci??y w Czechach jest legalne (z dotrzymaniem odpowiedniego czasu trwania ci??y - aborcja mo?liwa do 12 tygodnia.). Coraz cz??ciej Polki decyduj? si? na terminacj? w s?siednich krajach jak Czechy, czy S?owacja. Kobieta ci??arna nie ponosi odpowiedzialno?ci karnej za usuni?cie ci??y. Klinika Stonava - k?adziemy nacisk na bardzo wysoki komfort i pe?n? anonimowo?? pacjentek. Nikt nie musi podawa? powod?w ani informacji dotycz?cych przyjazdu. Co wa?ne, Polska nie przewiduje ukarania os?b, kt?re wykona?y aborcj? na terenie kraju, gdzie jest to ca?kowicie legalne.
Закладки: Нет закладок для этого пользователя.
Контакт stonavaklinik
Личное сообщение:
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team